گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به هفته سوم اسفند ماه ۹۶

Posted on Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی, صفحه اول

گزارش هفتگی بازار بورس : در اولین روز هفته نماد تازه وارد شفا در همان اولین روز حضورش در بورس با عرضه صف خرید متعادل شد. اکثر تحلیلگران بازار سرمایه این عرضه اولیه را گران می دانستند و اعتقاد داشتند که این سهم بالاتر از NAV به بازار عرضه شد.

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به هفته دوم اسفند ماه ۹۶

Posted on Leave a commentPosted in صفحه اول, قبل از بازار

گزارش هفتگی بازار بورس : در اولین روز هفته، شاهد افزایش فشار عرضه در گروه‌های مختلفی چون، پالایشگاهی‌ها، شیمیایی‌ها، گروه فلزی بودیم که این فشار فروش تا آخر هفته هم ادامه داشت.

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به هفته اول اسفند ماه ۹۶

Posted on Leave a commentPosted in سبد پیشنهادی هفتگی, صفحه اول

در شروع بازار این هفته، صف خرید سهم‌های گروه خودرویی علی الخصوص همچون، خکاوه، خوساز، خرینگ و ختوقا خودنمایی می‌کرد و این روند مثبت در گروه خودرویی تا آخر هفته ادامه داشت.

گزارش هفتگی بازار بورس منتهی به هفته آخر بهمن ماه ۹۶

Posted on Leave a commentPosted in صفحه اول

گزارش هفتگی بازار بورس : در شروع اولین روز از هفته خبر تصویب معافیت مالیاتی شرکت ها در افزایش سرمایه از محل تجديد ارزيابی داریی ها، شاهد افزایش تقاضا و جهش قیمتی اکثر نمادهای گروه خودرویی بودیم